سېیده

سپېده ۵۷ مه ګڼه
22 تله 1402

سپېده ۵۷ مه ګڼه

سپېده ۵۷ مه ګڼه

سپېده ۳۵ مه ګڼه
15 سلواغه 1401

سپېده ۳۵ مه ګڼه

.

سپېده ۳۳ مه ګڼه
2 سلواغه 1401

سپېده ۳۳ مه ګڼه

سپېده ۳۷ مه ګڼه
2 سلواغه 1401

سپېده ۳۷ مه ګڼه

.

سپېده ۳۲ مه ګڼه
24 مرغومی 1401

سپېده ۳۲ مه ګڼه

.